Notariusz Giżycko

Wymagane dokumenty

do sporządzania Aktów Notarialnych

W celu usprawnienia pracy Kancelarii Notarialnej Tomasza Sienkiel notariusza w Giżycku i przyspieszenia przygotowania umowy lub innej czynności notarialnej poniżej przedstawiamy Państwu wykaz niezbędnych dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej w Giżycku odpowiednio wcześniej, przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób – osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości gruntowych

a) numer księgi wieczystej, prowadzonej dla zbywanej nieruchomości

b) podstawa nabycia nieruchomości – akt notarialny, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o przysądzeniu własności, akt poświadczenia dziedziczenia. 
W przypadku nabycia nieruchomości na podstawie umowy darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności sporządzonych po 01 stycznia 2007 roku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzenia niezbędna jest zgoda albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

c) wypis z rejestru gruntów opatrzony pieczęcią urzędową oraz adnotacją, iż przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej (Urząd Miasta/Starostwo Powiatowe)

d) zaświadczenie, iż dla nieruchomości nie został/został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu lub wydana decyzja o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Urząd Miasta/Starostwo Powiatowe)

e) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku wraz z informacją, czy zbywania nieruchomość nie jest położona na terenie określonym jako tereny rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Urząd Gminy)

f) dane osób biorących udział w czynności: Sprzedających, Kupujących, Darczyńców, Obdarowanych, Zamieniający się (imiona, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu, stan cywilny, adres zamieszkania)

Sprzedaż, zamiana, darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

ca) umer księgi wieczystej, prowadzonej dla zbywanego lokalu

b) podstawa nabycia nieruchomości – akt notarialny, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o przysądzeniu własności, akt poświadczenia dziedziczenia. 
W przypadku nabycia lokalu na podstawie umowy darowizny czy nieodpłatnego 
zniesienia współwłasności sporządzonych po 01 stycznia 2007 roku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzenia niezbędna jest zgoda albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

c) wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru lokali opatrzone pieczęcią urzędową oraz adnotacją, iż przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej (Urząd Miasta/Starostwo Powiatowe)

d) zaświadczenie stwierdzające, iż w zbywanym lokalu brak jest osób zameldowanych (Urząd Gminy)

e) zaświadczenia o braku zaległości czynszowych związanych z lokalem,

f) dane osób biorących udział w czynności: Sprzedających, Kupujących, Darczyńców, Obdarowanych/Zamieniający się (imiona, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu, stan cywilny, adres zamieszkania)

Umowa majątkowa małżenska

a) odpis skrócony aktu małżeństwa (gdy umowa ma zostać podpisana po zawarciu związku małżeńskiego)

b) dane osób biorących udział w czynności (imiona, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu, stan cywilny, adres zamieszkania)

Testament

a) dane osobowe spadkobiercy (zapisobiercy)

b) numer księgi wieczystej lub dokładny opis nieruchomości, jeśli chcą Państwo sporządzić zapis windykacyjny (czyli testament dotyczący konkretnej nieruchomości, a nie całego spadku)

Sprzedaż, zamiana, darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

a) numer księgi wieczystej, prowadzonej dla zbywanego prawa, o ile została założona

b) podstawa nabycia prawa– akt notarialny, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia. 
W przypadku nabycia nieruchomości na podstawie umowy darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności sporządzonych po 01 stycznia 2007 roku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zasiedzenia niezbędna jest zgoda albo 

c) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

d) zaświadczenie określające komu przysługuje prawo do lokalu, opisujące lokal, ewentualne zadłużenia lub jego brak oraz czy dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta

e) zaświadczenie stwierdzające, iż w zbywanym lokalu brak jest osób zameldowanych (Urząd Gminy)

f) dane osób biorących udział w czynności: Sprzedających, Kupujących, Darczyńców, Obdarowanych, Zamieniający się (imiona, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu, stan cywilny, adres zamieszkania)

 

Odrzucenie spadku

a) odpis skrócony aktu zgonu

b) wypisy aktów notarialnych zawierające oświadczenia o odrzuceniu spadku złożone przez poprzednich spadkobierców – jeśli są Państwo dalszymi spadkobiercami

c) zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego – jeśli chcą Państwo odrzucić spadek przypadający małoletniemu dziecku